Paltgillet i MalmöPaltgillet i Malmö


Paltgillets födelse

Annandag Jul 1914

Hur paltgillet i Malmö kom till -- hur det föddes -- bör varje Paltbroder känna till. Som väl är har det visat sig, att vissa akter härom nedtecknats, som bringar klarhet häri. Den som främst skall tackas för detta bevarande är Paltgillets Skrifvarepalt 1917-1921 -- den andre i ordningen -- Paltfadern h.c. förutvarande Mästerpalten och Storpalten KNALLEPALTEN (K.A. Warenberg), Gillesmedlem 1916 med ordningsnummer 40, född 1878, avliden 1967. Han nedskrev i oktober 1918 de rader som här följer och som han låtit sig berättas.

Den hemlighetsfulla historien om
Paltgillets uppkomst
sådan den enligt traditionen, sedan Hedenhös,
från far till son överlämnade blivit

Till efterkommandes uppbyggelse meddelas härmed följande angående uppkomsten av Paltgillet i Malmö eller som det under 1915 och 1916 hette: MALMÖ FRIVILLIGA PALTKLUBB (MFP).

Vår första skrivna Urkund följer här:

Mästerpaltens hälsning den 9 december 1915

"Det är en ganska märkvärdig företeelse här i Sverige, att så snart det gäller en sällskaplig sammanordning, kan man utan någon som helst svårighet föra tillhopa personer med för övrigt fullständigt stridande åsikter. Detta gäller i synnerhet, när det enade momentet tilltalar vår kalasväska.

En person nämner t.ex. ordet PALTBRÖD och strax är... fläsket stekt. Så gick det till häromnatten, då fyra inkallade krigskamrater lågo lägrade på ett golv å "Hotell Westerlund" omkring en glögg-gryta. Att vi lågo berodde dels på den vanliga lättjan, dels på föregående sysselsättning under eftermiddagen. Vänne K spydde upp ordet Paltbröd, och fem minuter senare var MFP konstituerat. Så lätt var det.

Ännu fem minuter; och stadgar voro antagna. Då dessa stadgar i viss mån angå de här närvarande, högt ärade Paltbröderna, vill jag, som enhälligt valdes till klubbens förste ordförande (det angavs endast en röst, nämligen min egen, men ingen lär kunna bestrida, att valet var enhälligt) vill jag meddela er dessa.

Klubben sammanträder endast en gång om året till Särimnerfest, varken mer eller mindre. Till ordnande av detta årsgille, som skall kallas Midvinterblot, väljes för varje år en ordförande och en ceremonimästare, den förre benämnd Mästerpalten och den senare Paltmästaren.

För att hålla reda på dessa två utses en ordningsman, benämnd Polispalten. Över det hela svävar Paltfadren.

Dessa funktioner kunna ej omväljas två gånger å rad.

Medlemskap kan förvärvas av varje med tänder och matsäck försedd, välfrejdad svensk medborgare, som är född norr om landsvägen och som älskar Paltbröd mer än sin svärmor.

Paltbroder är skyldig att komma nykter till Midvinterblotet, men bör vara försedd med en adresslapp på ryggen; detta med tanke på hemfärden.

Med hänsyn till Paltbröds förhållande under själva smältningsproceduren göras Paltbröderna uppmärksamma på, att gasutveckling vid sittande rätt anses ojuste.

Varje Paltbroder är skyldig att antaga och kungöra ett öknamn, som inregistreras av Paltmästaren.

Detta var i korthet stadgarna. -- Då klubben efter dessas första antagande vuxit rätt avsevärt, står det naturligtvis de nya Paltbröderna fritt att föreslå ändringar.

Att vidare orda om Paltbröd inför denna lysande samling framstående Paltologer anser jag överflödigt. Dock vill jag påpeka, att Paltätandet har mycket gamla anor. Redan vår gamla beprövade vän Moses skrev i en av sina böcker: "Om livet mister sin Palt, varmed skall man då Palta?" och längre fram i historien finna vi en sammanslutning, liknande denna, oriktigt benämnd Malteserriddare, vilket naturligtvis skall vara "Palteserriddare". Och ännu i dag förvaras ett gammalt latinskt ordspråk: "Nemo paltat sobrius." Det är översatt: "Vem faen kan äta Palt utan att dricka punsch till!"

Låt oss följa denna de gamle romarnes uppmaning och skölja oss med Platins 4 stjärnor! -- En döpelseskål vid denna vår 1:sta Särimnerfest för MFP! -- Gutår! -- Och så vårt trefaldiga härskri för vårt Ettusen och 1:sta Midvinterblot: Palt! Palt! Palt!"

Den så enhälligt valde brodern Mästerpalten var den i vällovlig ingenjörs- och färgeri-yrket högst förfarne vännen Eskil Metzén, QUO VADIS, vars minnesstjärna skall lysa i historiens hävder bredvid orden MFP eller PG.

Brodern K, som utspydde skapelsens tändande gnista, var den likaledes i vällovlig ingenjörsyrket högst förfarne brodern Gunnar Kinnman, KINAMAN, som en gång i tidens morgon lärer, som kamrat och samtida, bedrivit ofog tillsammans med vännen Metzén vid Chalmerska Intstitutet i Göteborg. (Själva kalla de det visst att vara "studiekamrater".)


Urpaltkakan 8 dec 1915

Senast uppdaterad 2013-12-10 / Spilloljan